ដំណឹង​ល្អ! ​ភ្ជុំ​ឆ្នាំ​នេះ ​ឈប់​បាន​ដល់​ទៅ​៤​ថ្ងៃ​ឯ​ណោះ ​ក្រសួង​ប្រកាស​ហើយ​

565

ក្រសួង​ការងារ​ប្រកាស​ថា ​គ្រប់​ក្រុមហ៊ុន សហគ្រាស ទាំង​អស់​ត្រូវ​ឱ្យ​បុគ្គលិក កម្មករ​និយោជិក​ឈប់​សម្រាក​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​ដល់​ទៅ​៤​ថ្ងៃ​ឯ​ណោះ។

ក្នុង​សេចក្ដីជូន​ដំណឹង​មួយ​ចុះ​ផ្សា​យនៅ​ថ្ងៃនេះ ក្រ​សួង​ការ​ងារ​បានជូន​ដំណឹង​ដល់​ម្ចាស់​សហគ្រាស និង​គ្រឹះស្ថាន​ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​ដែន​អនុវត្តនៃច្បាប់​ស្ដីពីការ​ងារ​បង្ករ​លក្ខណៈងាយ​ស្រួល​ដល់​កម្មករ​និយោជិត​របស់​ខ្លួន​ឱបាន​ឈប់​សម្រាក​ថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំ​ចំនួន​បួន​ថ្ងៃ។ ថ្ងៃឈប់​សម្រាក​នេះ ក្រ​សួង​គិត​រាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ដល់​៣០ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ដែល​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ជំនួស​ឲ្យ​ថ្ងៃ​ទី​២៩ ចំ​ថ្ងៃ​អាទិត្យ៕​

Loading...