សិស្សម្នាក់វិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ប្រភេទ​អូមីក្រុង ព្រមទាំងគ្រូ​និងសិស្ស ៧​នាក់ទៀត ក៏​រក​ឃើញ​វិជ្ជមានកូវីដ-១៩

691

រកឃើញ សិស្សម្នាក់វិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ប្រភេទ អូមីក្រុង(Omicron) ព្រមទាំងគ្រូម្នាក់ និងសិស្ស ៧ នាក់ទៀត ក៏រកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩។

Loading...