ឱកាស​ល្អ! ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តីប្រកាស​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​មន្រ្តី​ក្របខណ្ឌ «ក» ចំនួន ២១ នាក់

769

ទីស្តី​ការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​ បាន​ប្រកាស​ជ្រើស​រើស​បេក្ខជន​ទាំង​ពីរ​ភេទ​ឲ្យ​ចូល​បម្រើការ​ក្របខណ្ឌ «ក» នៅ​ទី​ស្ដីការ​គណៈ​រដ្ឋ​មន្ត្រី​លើ​មុខ​ជំនាញ​នីតិសាស្រ្ត និង​រដ្ឋបាល​សាធារណៈចំនួន ២១ នាក់។

បេក្ខជន​ដែល​ចាប់អារម្មណ៍ អាច​យក​ពាក្យ​ទៅ​ដាក់នៅទីស្តីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី អគារថ្មីជាន់ទី ៤ បន្ទប់លេខ ៤០៥ នៅ​តាមបណ្តោយ​ផ្លូវ​កម្ពុជាក្រោម ចាប់ពីថ្ងៃ​នេះ​រហូតដល់ថ្ងៃ​ទី ៣១កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩៕

SHARE