ដំណឹង​ល្អ! ដើម​ខែ​ធ្នូ​សាំងចាប់​ផ្តើម​​ធ្លាក់ថ្លៃដល់ ២៥០ រៀលក្នុង​មួយ​លីត្រ

357

តម្លៃ​សាំង​ថ្មី​ដែល​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ទើប​ប្រកាស​អនុវត្ត​ពី​ថ្ងៃទី ០១  ដល់ថ្ងៃទី ១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ហាក់​ឃើញ​ថា​រាងធ្លាក់​ថ្លៃ​បន្តិច ដោយ​តម្លៃ​លក់រាយតាមស្ថានីយត្រូវលក់តម្លៃ ៤ ២០០ រៀលក្នុងមួយលីត្រសម្រាប់​សាំង​ធម្មតា និងម៉ាស៊ូតលក់ក្នុងតម្លៃ ៣ ៨៥០ រៀលក្នុងមួយលីត្រ ខណៈ​តម្លៃ​កន្លង​ទៅ ៤ ៤៥០ រៀល និង ៤ ០៥០ រៀលឯណោះក្នុង​មួយលីត្រ៕