អាណិត​ណាស់! ​យាយ​៧១​ឆ្នាំ ​និង​ចៅ​អាយុ​១៥​ថ្ងៃ ​ឆ្លង​កូវីដ​១៩​

66

​ពិត​ជា​រឿង​គួរ​ឱ្យ​អាណិត​ណាស់ ​នៅ​ពេល​បាន​ឃើញ​លោក​យាយ​អាយុ​៧១​ឆ្នាំ ​រួម​ជាមួយ​ចៅ​អាយុ​១៥​ថ្ងៃ ​បាន​ឆ្លង​មេរោគ​កូវីដ​១៩​ទៅ​ហើយ។

​លោក​យាយអាយុ​៧១​ឆ្នាំ និងចៅអាយុ​១៥​ថ្ងៃ បានកើតកូវិត លោក​យាយ​ចាស់​ហើយ​សុខភាព​ក៏​មិន​សូវ​មាំ​ទៀត​ត្រូវ​នៅ​មើល​ថែ​ចៅ​តូចទៀត​ បញ្ចុក​បាយ​ទឹក​ព្រឹក​ល្ងាច​អោយ​ចៅៗ​ មើល​ការ​ខុស​ត្រូវ​ក្នុង​ផ្ទះ​គ្រប់​សព្វ ​អីឡូវ​យាយ​បាន​ឆ្លងកូវិត​ ទាំង​មាន​ចៅ​ៗ​នៅ​ផ្ទះ​៧​នាក់​ទៀត​។ តើ​បាន​អ្នក​ណាជួយ​មើល​ថែ​ជំនួស​ទៅ បើ​ម្ដាយ​ឪពុក​ជាប់ ​ចត្តាឡីស័ក​អស់​ហើយ។

Loading...