វៀតណាម​រកឃើញ​ឆ្លងកូវីដ​​ថ្មីជិត ១០០ ករណី នៅ​ថ្ងៃ​ចន្ទនេះ

16

វៀតណាម បាន​រកឃើញ​ករណី​ឆ្លង​កូវីដ ១៩ ថ្មី​ចំនួន ៩២ ករណី ដែល​ក្នុង​នោះ​មាន​តែ ៥ ករណី​ប៉ុណ្ណោះ​ជា​ការ​ឆ្លង​ក្នុង​សហគមន៍។ ក្នុង​នោះ​មាន ៦៨ ករណីរកឃើញ​នៅខេត្ត បាក់ យ៉ាង, ១៤ ករណី​នៅ ហូជីមិញ, ៧ ករណី​នៅ ឡាង ស៊ុន, ២ ករណី​នៅ​ហា ទិញ និង ១ ករណី​នៅ​ហាណូយ៕

Loading...