កម្ពុជា ​បន្ដ​មាន​អ្នក​ស្លាប់ ១​នាក់​ទៀត ដោយសារ​កូវីដ​១៩​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​

53

​ក្រសួង​សុខាភិបាល ​បន្ដ​ប្រកាស​អ្នក​ស្លាប់​ដោយសារ​កូវីដ​១៩ ​ចំនួន ១​នាក់​ទៀត​នៅ​ថ្ងៃ​នេះជាជនជាតិចិន។ ដោយ​ចំនួន​នេះ​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ស្លាប់​នៅ​កម្ពុជា​ដោយសារ​កូវីដ១៩ ​កើន​ដល់ ​៩២នាក់​ហើយ។

Loading...