ផ្លូវ​ជាតិ​តាម​ខេត្តរតនគីរី និងខេត្តត្បូងឃ្មុំ ក្រុម​ការងារ​ក្រសួង​សាធារណការជួសជុល ធានា​ម៉ា​ស្អាត

79

នៅថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ មន្ទីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន ខេត្តរតនគីរី និងខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានចុះអនុវត្តការងារថែទាំជួសជុល ចាក់ក្រាលថ្មម៉ិច កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ 76, ស្ថាបនាលូប្រអប់មុខពីរ កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ 78-5 , បាញ់កៅស៊ូ CRS2 និងរោយថ្ម 19mm លើកំណាត់ផ្លូវខេត្តលេខ 370A, កៀរបង្ហាប់ពង្រីកចិញ្ចើមផ្លូវកំណាត់ផ្លូវខេត្តលេខ 3117 និងកៀរកិនបង្ហាប់ថ្មម៉ិចស្រទាប់គ្រឹះលើកំណាត់ផ្លូវខេត្តលេខ 371 និងចាក់កៅស៊ូ លប់ជង្ហុកសំប៊ុកមានលើផ្លូវជាតិលេខ 72៕

រូបភាព៖ ក្រសួង​សាធារណការ​និង​ដឹកជញ្ជូន

Loading...