ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើ​សន្លឹក​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​សញ្ជាតិ​ខ្មែរគំរូថ្មី​ មាន​លក្ខណៈ​សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់ជាង​មុន

102

ក្រសួង​មហាផ្ទៃដ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹងពីការ​ដាក់​ឲ្យប្រើប្រាស់​សន្លឹក​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​សញ្ជាតិ​ខ្មែរគំរូថ្មី​ដែល​មាន​សញ្ញា​សុវត្ថិភាពពិសេស (Hologram)។

តាម​ការ​បញ្ជាក់របស់​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​សញ្ជាតិ​ខ្មែរគំរូថ្មី​នេះ​ កាន់តែ​មានលក្ខណៈ​សុវត្ថិភាពខ្ពស់សម្រាប់ពលរដ្ឋប្រើប្រាស់។ សម្រាប់​សន្លឹក​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​សញ្ជាតិ​ខ្មែរកំពុងប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្ន នៅមាន​តម្លៃ​រហូត​ដល់​អស់​សុពលភាព៕

Loading...