អត់ការងារសម័យកូវីដ ឧកញ៉ា ហុង ពីវ រើស​ផ្នែកលក់ផ្ទះប្រាក់ខែ ៦០០$ ត្រូវ​ការ​ត្រឹមរៀនថ្នាក់ទី ១១

3326

បុរីពិភពថ្មី​របស់​ឧកញ៉ា ហុង ពីវ បាន​ប្រកាស​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ផ្នែកលក់ផ្ទះ ដោយ​ទទួល​បានប្រាក់ខែ​រហូតដល់ទៅ ៦០០ ដុល្លារ ហើយ​កម្រិត​វប្បធម៌​ត្រូវ​ការ​ចាប់ពីថ្នាក់ទី ១១។ ដូច្នេះ​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​ត្រូវការ​ការងារដើម្បី​បានប្រាក់ចំណូល​ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពអំឡុងកូវីដ ១៩ អាច​ពិចារណា​នឹង​ដាក់ពាក្យ​តាមអ៊ីម៉ែល​ឬ​ទាក់ទង​មកទៅលេខទូរសព្ទ​ខាងក្រោមបាន។

Loading...