ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​៣០​នេះ​ទៅ ​បរទេស​ចង់​ចូល​កម្ពុជា ​ត្រូវ​មាន​ធានា​រ៉ាប់​រង​៥​ម៉ឺន​ដុល្លារ ​និង​លិខិត​បញ្ជាក់​គ្មាន Covid-19

414

ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានប្រកាសថា ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៣០​ ខែមីនា​ ម៉ោង​ ២៣:៥៩នាទី​ ជន​បរទេស​ដែល​មានបំណង​ចូល​មក​កម្ពុជា​ត្រូវ​មានលិខិត​បញ្ជាក់​​គ្មាន​ Covid-19 និង​លិខិត​បញ្ជាក់​ធានា​រ៉ាប់រង​សុខភាព​យ៉ាង​តិច​៥​ ម៉ឺន​ដុល្លារ​អាមេរិក​ អំឡុង​ពេល​ស្នាក់នៅ​។

Loading...