ភ្នំពេញ កណ្តាល និង​កំពង់ស្ពឺ ត្រូវ​ផ្តាច់ភ្លើង ៣ ថ្ងៃ

354

តំបន់​មួយ​ចំនួន​នៅរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្តាល និង ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ នឹង​ត្រូវផ្តាច់ភ្លើងចំនួន ៣ ថ្ងៃ ពី​ថ្ងៃ​ទី ១២ មករា​ដល់ ១៤ មករា ២០១៨ ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​ជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ និង​ដំឡើង​បរិក្ខារ និង​រុះរើស​ខ្សែភ្លើង ដើម្បីសម្រួល​ដល់ការ​ពង្រីក​ផ្លូវ៕

អត្ថបទ៖ រតនា