ឱកាសពិសេស! សុំអាហារូបករណ៍ដល់កូនខ្មែរសិក្សានៅប្រទេសបារាំងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិត

271

ការបើកទទួលពាក្យសុំអាហារូបករណ៍រដ្ឋាភិបាលបារាំងសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ ។ ចាប់ទទួលពាក្យរហូតដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨។ ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធ ត្រូវយកមកដាក់នៅការិយាល័យសហប្រតិបត្តិការ និងសកម្មភាពវប្បធម៌ (SCAC) នៃស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជា។

អាហារូបករណ៍នេះបើកទូលាយសម្រាប់និស្សិត ដែលចង់បន្តការសិក្សានៅប្រទេសបារាំងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិត សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៨។

ដើម្បីជ្រាបព័ត៌មានបន្ថែម៖ http://urlz.fr/6ntU

អត្ថបទ៖ សរសេរដោយ រដ្ឋា