ក្រសួង​សាធារណការ ទីបំផុត​ដូរ​ត្រា​ថ្មី ក្រោយ​​អាចាស់​សឹក​មើល​លែង​យល់ ឲ្យ​ដឹងប្រយ័ត្ន​ច្រឡំ

1130

ព្រោះ​តែ​ត្រាចាស់​សឹក​រិករិល ប្រើ​ការ​លែង​កើត ក្រសួង​សាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន បាន​ប្តូរ​ប្រើ​ត្រា​ថ្មី មានសុពលភាពប្រើប្រាស់ចាប់ពីថ្ងៃទី១២ មករា ២០១៨ តទៅ។

អត្ថបទ៖ រតនា